آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 77 دوستی و مشاوره

صفحه77

2-مانند نمونه،با واژه های داده شده،چهار واژه ی جدید بسازید. 

گران بها

قوی پنجه

یکدل

آفتاب سوخته

3-مانند نمونه کامل کنید. 

همی+رفت = همی رفت ، یعنی برفت
همی+روم = همی روم ، یعنی می روم
همی+زنم = همی زنم ، یعنی می زنم
همی+گفت = همی گفت ، یعنی می گفت

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …