جواب نگارش ششم صفحه 76 دوستی و مشاوره

نگارش ششم صفحه76

1-در جمله های زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید.

در هر نیک و بد به دوستان خوذ(مشفق/مشفغ/موشفق)باش. مشفق

چون دوست نو گیری،پشت بر دستان(کحن/کهن/کوهن)مکن. کهن

دوستی ایشان به مردمی و(احصان/اهسان/احسان)تازه نگه دار. احسان

دکمه بازگشت به بالا