آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 74 شهدا خورشیدند

صفحه74

2-پاسخ سؤالات را در جدول بنویسید،سپس با حروف خانه های علامت دار،رمز جدول را پیدا کنید. 

مهم ترین لغت نامه توسط وی گردآوری و تألیف شد.   دهخدا

سراینده ی شعر«درد عشقی کشیده ام که مپرس»   حافظ

از شاگردان نزدیک بوعلی سینا   بهمنیار

به معنی واژه و کلمه   لغت

 کتابی که اطّلاعات گوناگونی در آن آورده شده باشد.   دایرة المعارف

درختی که باعث جاودانگی می شود.   درخت علم

سوره ای در قرآن به معنی ستایش   حمد

به معنای غرفه و اتاق    حجره

برای رسیدن به آن باید تلاش کرد.  موفقیت

پاداش نمازگزاران   بهشت

به معنای اوّلین    نخستین

رمز جدول:    ابوعلی سینا

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …