جواب نگارش ششم صفحه 72 شهدا خورشیدند

صفحه72

ب)متن زیر را با«که،و،اگرچه،اما،ولی»کامل کنید.

در زمان های قدیم،یک گرگ و یک روباه با یکدیگر دوست بودند.گرگ در یک روز سرد زمستانی،هنگامی که برف سنگینی باریده بود،برای پیدا کردن غذا بیرون رفت.همین طور که دنبال غذا می گشت، ه کوهی رسید و در آنجا روباه را دید که به کوه تکیه داده بود.گرگ گفت:«سلام روباه ای کاش تو هم با من به شکار می آمدی! اگرچه من همه جا را گشته ام؛ولی چیزی پیدا نکرده ام.»روباه با لحن دوستانه ای گفت:«متأسفم دوست عزیز! می خواهم به تو کمک کنم، امّا باید این کوه را نگه دارم.اگر تو این کوه را نگه داری،من می روم و برای تو و خودم شام خوبی می آورم.»
سپس روباه به سمت گرگ پرید و گرگ هم به سمت کوه.ساعت ها گذشت ولی روباه برنگشت اگرچه دست و پشت گرگ خسته شده بود؛امّا صبر کرد.بعد از مدتی فهمید که روباه برنخواهد گشت.

دکمه بازگشت به بالا