جواب نگارش ششم صفحه 69 شهدا خورشیدند

صفحه69

1-داستان زیر را تا سه سطر ادامه دهید. 

«از کوه بالا رفت.شقایق های وحشی در دسترس نبودند.با احتیاط جلو رفت و دسته ای از شقایق های سرخ را چید.کوله بارش سنگین بود.به سختی از کوه پایین آمد،کف پوتینش سوراخ شده بود.کم کم هوا داشت تاریک می شد که به سنگرها نزدیک شد.به سمت سنگر خودشان حرکت کرد.صدایی ملکوتی را شنید که روحش را به پرواز درآورد.با خوشحالی پرده ی سنگر را کنار زد؛ولی ناگهان خشکش زد. صدای هم رزمش بود.خونریزی شدید کمرش نشان می داد که حال خوبی ندارد.  به سرعت دست به کار شد. پارچه ای با خود برداشت و پرده را کنار زد و به سمت دوست مجروحش رفت. حال و روز خوبی نداشت،صدایش ضعیف شده بود،دستانش می لرزید.نگاهی به جراحت عمیقش انداخت.ترکش خمپاره جای بدی را نشانه گرفته بود.اما خوشبختانه هنوز می توانست پاهایش را تکان دهد.پس خطر قطع نخاع شدن رفع شده بود اما هرطور شده  باید جلوی خونریزی شدید را گرفت.

2-جمله های زیر را کامل کنید.

شهید همچون شمعی است که در راه دفاع از میهن و حفظ آرمان های آن می سوزد.

شهدا چون کوه های استوار،سدّی غیر قابل نفوذ در برابر دشمنان تشکیل داده بودند.

شهدا همیشه الگوی مناسبی برای افرادی هستند که می خواهند زندگی خود را صرف خدمت به میهن و مردمانش کنند.

دکمه بازگشت به بالا