جواب نگارش ششم صفحه 68 شهدا خورشیدند

نگارش ششم صفحه68

1-شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید. 

الف)دانش آموزان(انشای-انشاء) خود را در کلاس خواندند.

ب)معلّم گفت:«نام(شهدای-شهداء)انقلاب ما در تاریخ جاویدان باقی می ماند.

2-با توجه به متن درس،جدول زیر را کامل کنید.

1 ا ن ش ا
2 ح ا د ث ه
3 ز ی ب ا ی ی
4 چ ر ا غ ی
5 س ا ع ت

3-در هر یک از جمله های زیر«شهید»به چه چیزی تشبیه شده است؟ 

شهدا خورشیدند.  خورشید

چون چراغی است که در خانه ی ما می سوزد.  چراغ

چون شقایق سرخ است.  شقایق سرخ

دکمه بازگشت به بالا