جواب نگارش ششم صفحه 65 و 66 عطّار و جلال الدّین محمّد

صفحه65و66

1-جمله های زیر را به طور مناسب کنار هم قرار دهید.با اضافه کردن کلمه ها و جملات دیگر یک متن معنی دار بنویسید.

کسب رضای خدا را می توان بزرگ ترین خوشبختی محسوب کرد.با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود و با صبر و کوشش،می توان به خوشبختی رسید.آری تلاش و کوشش در راه فرمانبرداری از خدای یگانه و خدمت به خلق،رضای خدا و در نهایت خوشبختی ما را در پی دارد.فرمانبر خدا و نگهبان خلق بودن،حسّ خوبی به انسان ها می دهد.برای نیل هدف والای رضایت خداوند،راه های متعددی وجود دارد.دوری از غرور و تکبّر و تلاش در جهت جوانمردی و  کسب علم یک از هزاران راهی است که می تواند این مهمّ را به بار آورد.دعوی برتری از دیگران و کبر،انسان را از همه ی افراد پست،پست تر می کند. همچنین جوانمرد بودن و آدمیت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند.

2-چه ارتباطی بین کتاب و درخت وجود دارد؟چند نوع از این ارتباط ها را بنویسـید.(هر طور که دل تان خواست می توانید بین آنها ارتباط برقرار کنید.)

صفحات کتاب از کاغذهایی تکشیل شده که خود از چوب درختان ساخته شده اند.

هم کتاب و هم درخت مفید هستند.کتاب با مطالب و نکات آموزنده اش و درخت با میوه ها و سایه اش.

هر دوی آن ها به آسانی توسط انسان های جاهل از بین می روند.

کتاب میوه ی علم و دانایی دارد و درخت میوه ی خوراکی.

کتاب روح ما را تقویت می کند و درخت جسم را.

درخت ها اکسیژن تازه تولید می کند و کتاب ها افکار تازه.

دکمه بازگشت به بالا