جواب نگارش ششم صفحه 64 عطّار و جلال الدّین محمّد

صفحه64

2-با توجه به متن درس،غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید. 

محمّد و پدرش برای یک سفر تولانی (طولانی) صمرقند (سمرقند) را ترک کردند.

محمّد از هر فرستی (فرصتی) برای آموختن استفاده می کرد.

عطّار نصخه ای (نسخه ای) از کتاب اصرارنامه (اسرارنامه)ی خود را به محمّد هدیه داد.

بهاءالدّین به سفارش عطّار مراغب(مراقب)محمّد بود؛چون او آینده ی درخشانی داشت.

واژه ی غلط شکل صحیح واژه
تولانی طولانی
صمرقند سمرقند
فرستی فرصتی
نصخه ای نسخه ای
اصرارنامه اسرارنامه
مراغب مراقب

3-کدام یک از شعرهای زیر مثنوی است؟دلیل بیاورید.

شعر ب-زیرا هر بیت برای خود قافیه ی جداگانه دارد که متفاوت از بیت های دیگر است.

دکمه بازگشت به بالا