جواب نگارش ششم صفحه 60 رنج هایی کشیده ام که مپرس

صفحه60

1-متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید.

اگر به جای دوستان دهخدا بودم،می کوشیدم در مکتب این استاد بزرگ شاگردی کنم و از گنجیه علم و سواد او بهره مند شوم.در جمع آوری اطّلاعات و انجام مطالعات با او همکاری می کردم و سعی می کردم نام خود را در کنار او در تاریخ ادبیّات فارسی جاودانه کنم.از او درخواست می کردم تا راه ایجاد اراده ی آهنین را به من بیاموزد تا روش تحقیق و مطالعه را به من یاد دهد و در آخر اگر به جای دوستان دهخدا بودم سعی می کردم خود را به او نزدیک کنم تا شاید کمال همنشین در من اثر می کرد و من نیز دهخدایی در آسمان ادب ایران می شدم.

2-واژه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید،سـپس با استفاده از آنها، یک بند درباره ی یکی از نام آورانی که        می شناسید،بنویسید.

پایداری،جمع آوری،تحقیق،اندیشمندان،یادگار،آثار،تاثیرگذار،جاودانگی

آثار-اندیشمندان-پایداری-تاثیرگذار-تحقیق-جاودانگی-جمع آوری-یادگار

یکی از بزرگ ترین اندیشمندان و فیلسوفان تاریخ معاصر ایران اسلامی،علّامه محمّد تقی جعفری است. او که در تحقیق و جمع آوری اطّلاعات زبانزد خاص و عام بود،طی سال ها مطالعه و پژوهش توانست به درجه ی والایی از دانایی برسد. سخنرانی های تاثیرگذار او در مجالس مختلف دل هر شنونده ای را با خود می برد.خستگی ناپذیری و پایداری مسرّانه ی او بر مطالعه و نوشتن،سبب پدید آمدن آثار و نوشته های پرباری از او شده است.از جمله یادگارهای درخشان علّامه جعفری می توان به تکاپوی اندیشه ها،عرفان اسلامی و پنج شاعر اشاره کرد که نام او را در تاریخ معاصر ایران به جاودانگی رسانده اند.

دکمه بازگشت به بالا