جواب نگارش ششم صفحه 59 رنج هایی کشیده ام که مپرس

صفحه59

2-مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید.

کلمه کلمات
کتاب کتب
فاضل فضلا
متن متون
فصل فصول

3-جدول زیر را کامل کنید. 

واژه «نامه» واژه ی جدید
لغت نامه لغت نامه
پاسخ نامه پاسخ نامه
روز نامه روزنامه
دعوت نامه دعوت نامه
دکمه بازگشت به بالا