جواب نگارش ششم صفحه 58 رنج هایی کشیده ام که مپرس

نگارش ششم صفحه58

1-واژه هایی را که در آنها یکی از شـکل های صدای/ز/ به کار رفته اسـت،از درس پیدا کنید و بنویسید.

ز نیزه-قزوین-بروجردی-بزرگ-زبان-زمان-نزدیک-امروز-ارزش-طرز-روز-نزدیکان-هزاران-چیز-نیز-جز-ارزش-زحمت-        باز-زهر-برگزیده ام
ض ریاضی-ضعف
ظ عظیم-تلفّظ-حافظه-مظلومیت-ظالمین-لحظه-منظور-حافظ-لحظات
ذ درگذشت-گذاشته
دکمه بازگشت به بالا