آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 56 دریا قُلی

صفحه56

2-مانند نمونه واژه ها را با فلش به هم وصل کنید و یک جمله بسازید.

آرش،دلاورمرد ایرانی،با پرتاب تیر سرزمین ایران را از بیگانگان رهایی بخشید.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …