جواب نگارش ششم صفحه 56 دریا قُلی

صفحه56

2-مانند نمونه واژه ها را با فلش به هم وصل کنید و یک جمله بسازید.

آرش،دلاورمرد ایرانی،با پرتاب تیر سرزمین ایران را از بیگانگان رهایی بخشید.

دکمه بازگشت به بالا