جواب نگارش ششم صفحه 54 و 55 دریا قُلی

صفحه54و55

3-فهم خود را از ضرب المثل«هرکه بامش بیش،برفش بیشتر»در یک بند بنویسید.

قانون طبیعت همواره به این صورت بوده که در هر زمینه ای دغدغه ها و نگرانی ها برای آنان که نسبت به بقیّه در سطح بالاتری هستند بیشتر است.نگرانی های یک رئیس جمهور با یک شهروند عادی قبل مقایسه نیست.سختی های زندگی یک ورزشکارحرفه ای با زندگی یک ورزشکار معمولی برابر نیست. استرس زندگی یک فرد ثروتمند از یک فرد فقیر و تهی دست بیشتر است.هر چه دارایی ها،امکانات،توانایی ها و امتیازات ما بیشتر باشد، حفظ و نگهداری آن نیز دشوار تر است. همانگونه که پشت بام فردی که خانه اش بزرگ تر است بیشتر از پشت بام یک خانه کوچک برف می گیرد.

ب)با توجه به متن به سؤالات زیر پاسخ دهید.

1-در سطر اوّل کلمه ی«آنجا»به چه چیزی اشاره می کند؟ روستای کوچک

2-کلمه ی«او»به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ پدرِ پیرِ دهقان جوان

3-کلمه ی «تو» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ دهقان

4-در بند سوم کلمه ی«آنجا»به چه چیزی اشاره می کند؟ خانه ی دور افتاده

5-در دو بند آخر متن،دور نشانه های ربط خط بکشید.

مردم همان کاری را کردند که پیرمرد گفته بود.سال بعد آسیاب ها پر از دانه های گندم شدند. مردم روستا جشن گرفتند و به خانه ی دهقان آمدند و گفتند:«تو خیر مردم روستا را از همه بهتر می دانی پس کدخدای ما هستی.»دهقان گفت:«امّا من کاری نکرده ام،این فکر پدرم بود.» مردم با تعجب گفتند:«مگر او را به آن خانه نبرده ای؟»

دهقان جوان ماجرا را تعریف کرد و گفت:«درست است که پدرم از کار افتاده است؛ امّا چیزهای زیادی می داند.»از آن روز مردم تصمیم گرفتند که پیرمردها و پیرزن ها را پیش خود نگه دارند.

دکمه بازگشت به بالا