جواب نگارش ششم صفحه 50 دریا قُلی

نگارش ششم صفحه50

1-در هر ستون،حرف نخست کلمه ها را بردارید و از راست به چپ در کنار هم قرار دهید تا یک واژه از متن درس به دست آید. 

ستون اول: ف د ا ک ا ر=فداکار

سون دوم: ح ف ظ=حفظ

ستون سوم: م د ا ف ع=مدافع

ستون چهارم: و س ع ت=وسعت

دکمه بازگشت به بالا