جواب نگارش ششم صفحه 46 ای وطن

صفحه46

3-درباره ی مفهوم عبارت«وطن دوستی نشانه ی ایمان است»یک بند بنویسید. 

وطن هر فرد یکی از دارایی ها و سرمایه هایش به حساب می آید. همه ما به صورت غریزی تمایل به حفظ و دفاع از دارایی هایمان در برابر دیگران داریم.گاهی ممکن است یک دارایی به حدّی برای ما حائز اهمیّت باشد که حاضر باشیم جان خود را برای حفظ آن فدا کنیم. یکی از این دارایی های باارزش وطن است.وطن نشان هویت و قدمت و تاریخ هر جامعه و هر فردی است.بدون شک عشق و محبّت نسبت به وطن از بهترین کارهاست.کسی که عاشق وطنش باشد برای حفظ آن هرکاری می کندو ثروت،عمر و حتی جان خود را فدایش می کند.پس بدون شک وطن دوستی یکی از کارهای پسندیده است و بی دلیل نیست که آن را نشانه ای برای ایمان بدانیم.

دکمه بازگشت به بالا