جواب نگارش ششم صفحه 45 ای وطن

صفحه45

1-کلمه های زیر را به چیزهای مناسب،تشبیه کنید و در جمله ای به کار ببرید.

مادر مثل…. شمعی است که برای قد کشیدن فرزندش می سوزد.
گل مانند…. نگینی در دل باغ است.
کوه چون…. سنگری استوار،خورشید را در پشت خود جای داده است.
ایران همانند…. خورشیدی درخشان،در عرصه های جهانی می درخشد.

2-جدول را کامل کنید.

حقّی که میهن برای ما قائل است  مسئولیتی که ما در برابر میهن داریم
ما حق داریم در امنیت و رفاه کامل زندگی کنیم. موظّفیم که در دفاع از وطن کوشا باشیم.
ما حق داریم که آزادانه نظراتمان را بگوییم. ما باید به پیشرفت کشور کمک کنیم.
ما حق داریم که از درآمد مناسب برخوردار باشیم. باید از تولید ملّی حمایت کنیم.
دکمه بازگشت به بالا