جواب نگارش ششم صفحه 43 ای وطن

صفحه43

2-جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس،کامل کنید.

ای وطن دوستت دارم؛ چون مانند سرودی صادقانه از اعماق وجودم شنیده می شوی. دوستت دارم؛زیرا مانند کوه در برابر غصّه ها استواری.قهرمان قصّه ها همچو خوش ترین یادها در دل ها،جاودانه خواهد بود.نم نم باران بهاری و بوی عطر گل ها،یادآور اشعار زیبای حافظ است.دوستت دارم و با آواز بلندی نگهبان بلندی های خاک پاکت هستم.

3-در عبارات و ابیات زیر منادا و حرف ندا را مشخص کنید. 

عبارات و مصراع ها نشانه ی ندا منادا
ای وطن،همچو باران بهاری ای وطن
سعدیا،مرد نکونام،نمیرد هرگز ا سعدی
یا رب،نکن از لطف،پریشان ما را یا رب
خدای کعبه،ای یکتا ø+ای خدای کعبه/یکتا
دکمه بازگشت به بالا