جواب نگارش ششم صفحه 42 ای وطن

نگارش ششم صفحه42

1-با توجه به متن درس،واژه هایی را که صدای/ س/دارند،پیدا کنید و بنویسید. 

سلام-سرود-سبزی-سربازان

صادقانه-غصّه–قصّه

مثل

دکمه بازگشت به بالا