جواب نگارش ششم صفحه 40 هفت خان رستم

صفحه40

2-جمله های نوشته شده را در جورچین زیر شماره گذاری کنید و داستان آن را بخوانید.

1 نگهبان کاروانی شب به خواب رفت.

2 دزدان رسیدند و کاروان را غارت کردند.

3 بامداد صاحبان مال دیدندکه شتران و بار آنها ناپدید شده است.

4 به پاسبان پرخاش کردند که چه پیش آمده است؟

5 گفت:«دزدان نقابدار،کاروان را غارت کردند و مال مردم را به یغما بردند.»

6 گفتند:«مگر تو سنگ بودی؟چرا جلوی آن ها  را نگرفتی؟»

7 گفت:«تعداد آنها زیاد بود و من تنها بودم.»

8 گفتند:«اگر نمی توانستی با آن ها مبارزه کنی،باید فریاد و هیاهو می کردی تا بیدار شویم.»

9 گفت:«در آن هنگام شمشیر کشیدند و گفتند اگر فریاد و هیاهو کنی تو را می کشیم.»

10 من نیز از ترس خاموش گشتم،

11 امّا اکنون هر قدر که بخواهید برایتان فریاد می کشم!»

دکمه بازگشت به بالا