آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 40 هفت خان رستم

صفحه40

2-جمله های نوشته شده را در جورچین زیر شماره گذاری کنید و داستان آن را بخوانید.

1 نگهبان کاروانی شب به خواب رفت.

2 دزدان رسیدند و کاروان را غارت کردند.

3 بامداد صاحبان مال دیدندکه شتران و بار آنها ناپدید شده است.

4 به پاسبان پرخاش کردند که چه پیش آمده است؟

5 گفت:«دزدان نقابدار،کاروان را غارت کردند و مال مردم را به یغما بردند.»

6 گفتند:«مگر تو سنگ بودی؟چرا جلوی آن ها  را نگرفتی؟»

7 گفت:«تعداد آنها زیاد بود و من تنها بودم.»

8 گفتند:«اگر نمی توانستی با آن ها مبارزه کنی،باید فریاد و هیاهو می کردی تا بیدار شویم.»

9 گفت:«در آن هنگام شمشیر کشیدند و گفتند اگر فریاد و هیاهو کنی تو را می کشیم.»

10 من نیز از ترس خاموش گشتم،

11 امّا اکنون هر قدر که بخواهید برایتان فریاد می کشم!»

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …