جواب نگارش ششم صفحه 38 هفت خان رستم

صفحه38

ب)جاهای خالی را با«امّا،ولی،بنابراین،و» کامل کنید.

چند وقت پیش داستانی درباره ی خیر و شر خواندم. اینکه سال ها پیش خیر و شر برای
شنا کردن به دریا رفتند امّا شر زودتر از آب بیرون آمده و لباس های خیر را
پوشید بنابراین خیر هم برای اینکه برهنه نماند،مجبور شد لباس های شر را بپوشد.
و حالا سال هاست که آدم ها خیر و شر را اشتباه می گیرند.

دکمه بازگشت به بالا