جواب نگارش ششم صفحه 37 هفت خان رستم

صفحه37

3-برداشت خود را از ضرب المثل«نوش دارو بعد از مرگ سهراب»در یک بند بنویسید.

طبیعتا همه می دانیم که ارزش یک عمل و یک کار تنها تا زمانی است که کار از کار نگذشته باشد و دیر نشده باشد.در حقیقت این مثل به این نکته اشاره دارد که هر چیزی در زمان خودش ارزش دارد و اگر در موعد مقرر انجام نشود دیگر ارزشی ندارد. همانطور که نوش دارویی که دیر به دست رستم رسید دیگر به درد نمی خورد و نمی توانست سهراب را زنده کند.پس باید بدانیم که ارزش کارهایمان به آن است که در زمان خود صورت بگیرند و موکول کردن آن ها به زمانی دیگر و تاخیر در انجام آن ها کاری پسندیده نیست و دیگر اثرگذاری و تاثیر خود را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا