جواب نگارش ششم صفحه 35 هفت خان رستم

صفحه35

1-بیت زیر را به نثر ساده باز نویسی کنید.

خروشید و جوشید و برکند خاک            ز سمّش زمین شد همه، چاک چاک

(رخش) فریاد برآورد و با سمّش خاک را کند.از شدّت ضربات سمّش زمین ترک برداشت.

2-برای موفقیت در زندگی،به نظرتان چه خان هایی پیش رو دارید؟ 

خان های زندگی نیز هر کدام در زمان خود به سختی هفت خان رستم هستند و ما باید بکوشیم با تفکّر مناسب و مشورت،بهترین روش را به کار گیریم و با سرفرازی از آن ها بگذریم. این خان ها از همان کودکی شروع می شوند و شاید اولین آن را بتوان بحث مدرسه و تحصیل دانست که همه باید بکوشند آن را به بهترین شکل پشت سر بگذارند. با بزرگ شدن سن خان دیگری به اسم انتخاب رشته و سپس کنکور و پذیرش در دانشگاه را پیش روی خود داریم.در ادامه بحث ایجاد شغل و کسب درآمد را به عنوان خانی سخت و مهم پیش رو داریم.بعد از آن هم نوبت به خان ازدواج و تشکیل خانواده و فرزطندآوری و… می رسد.

3-یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.

بزد تیغ و بنداخت از بر،سرش                          فرو ریخت چون رود،خون از برش

در مصراع دوم شاعر خون ریزی ای را که در نتیجه جدا شدن سر دیو از بدنش به راه می افتد، از شدت زیادی به رود تشبیه می کند و می گوید که خون همچون آب رود از دیو بیرون می آمد در حالیکه در واقع این گونه نیست و هیچ گاه موجودی به اندازه آب یک رود در خود خون ندارد.

دکمه بازگشت به بالا