جواب نگارش ششم صفحه 34 هفت خان رستم

صفحه34

2-با توجه به علامت ها و واژه های نوشته شده،جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید .

بزد تیر و بنداخت از بر سرش، فرو ریخت چون رود خون از برش

رخش،می کوشد تا با کوفتن سمّ بر زمین، رستم را از وجود اژدها آگاه کند.

رستم، با پشت سر گذاشتن هفت مرحله ی بسیار دشوار و خطرناک،یاران خود را از بند دیوان،نجات می دهد و به ستایش یزدان می پردازد.

3-الف)یک نمونه مبالغه که در صحبت هایتان به کار می برید،بنویسید.

مثال: صد دفعه گفتم:در اصل گوینده صدبار نگفته،بلکه چند بار تکرار کرده است.

دو ساعته منتظرم:در حقیقت فرد فقط چند لحظه منتظر بوده نه دو ساعت.

هزار نفر اونجا بودن: فقط چند نفر و یا نهایتا چند ده نفر آنجا بوده اند نه هزار نفر.

ب)معنای دور و معنای نزدیک کنایه ی زیر را بنویسید.

آب در هاون کوبیدن

معنای دور: تلاش بیهوده کردن

معنای نزدیک: آب را واقعا در هاون بریزیم و بکوبیم

دکمه بازگشت به بالا