جواب نگارش ششم صفحه 33 هفت خان رستم

نگارش ششم صفحه33

1-مانند نمونه واژه هایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید.

گفت و گو

جست و جو

راز و نیاز

شست و شو

دکمه بازگشت به بالا