آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 33 هفت خان رستم

نگارش ششم صفحه33

1-مانند نمونه واژه هایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید.

گفت و گو

جست و جو

راز و نیاز

شست و شو

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …