جواب نگارش ششم صفحه 31 داستان من و شما

صفحه31

1-عبارت زیر را با جمله ای کوتاه تر،بیان کنید.

الف)من هم مانند شما موجودی زنده هستم و زندگی من،فراز و فرودها و داستانی طولانی دارد.

من هم موجودی زنده هستم و زندگی ام پر از پستی و بلندی است.

ب)سحرگاهان خورشید از پشت افق،یعنی آنجا که دریا به آسمان می پیوندد،پدیدار می شود و چهره ی خود را به جهانیان نشان می دهد.

صبح گاه خورشید از افق طلوع می کند.

2-داستان کوتاهی از زبان خط فارسی بنویسید.(کلمات متضاد مانند فراز و فرودــشکست و
پیروزی را در داستان به کار ببرید.)

بچّه ها امروز می خواهم کمی از داستان زندگی ام را برایتان بگویم. تولّد و تکامل من خود داستانی پر فراز و فرود و طولانی دارد.در طول تاریخ افراد زیادی برای حفظ من تلاش کرده اند و در این راه حتی گاهی جان خود را فدا کرده اند. دانشمندان زیادی شب ها و روزهای عمرشان را صرف مطالعه و تلاش برای حفظ من کرده اند. من در طول عمرم شکست ها و پیروزی های زیادی را دیده ام،تلخی ها و شیرینی های بسیاری را چشیده ام. شادی و غم های فراوانی را لمس کرده ام، قهر و آشتی های زیادی را گذرانده ام تا به اینجا رسیده ام. مبادا اجازه دهید که این میراث بزرگ که هم اکنون به دست شما رسیده است به راحتی از بین برود.

دکمه بازگشت به بالا