جواب نگارش ششم صفحه 29 داستان من و شما

نگارش ششم صفحه29

1-در متن زیر، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.

باعث -عزّتظمت-تحوّل- صمیمیت- ا همّیت

2-برای هر یک از واژه های زیر،دو هم خانواده بنویسید. 

علم: تعلیم،معلّم

عزّت: عزیز-اعزاز

3-الف)جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

خزنده +ان خزندگان
پرنده +ان پرندگان
نویسنده +ان نویسندگان
وابسته +ان وابستگان

ب)چند واژه را که به این شیوه نوشته می شوند،بنویسید.

خوانندگان-نمایندگان-رزمندگان-شنوندگان

دکمه بازگشت به بالا