جواب نگارش ششم صفحه 28 هوشیاری

صفحه28

2-بعد از یک میهمانی،ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال
صحبت بودند.گفت و گوی آنها را در دو بند بنویسید. 

دیس برنج رو به بشقاب ها کرد و گفت:«آن پسر بچّه را دیدید؟ چرا آن مدلی غذا می خورد؟»

بشقاب پسر:«آخ اسمش را نیاورید.هنوز هم صدای کشیده شدن قاشق و چنگال روی بدنم را احساس می کنم.»

لیوان:«واقعا که پسر غیرقابل تحملی بود. هر سری نصف آبی که داخل من بود را روی سفره می ریخت.»

بشقاب:«آره،خیلی رفتارهای عجیبی داشت. اصلا انگار چیزی به او یاد نداده بودند.»

چنگال:«ولی مشکل از خود پسر بود. خواهرش را دیدی که چقدر منظّم و مرتّب غذا می خورد؟»

دیس:«آره، اتفاقا این مقدار تفاوت بین غذاخوردنشان برایم عجیب بود کاملا.»

پارچ:«من فکر می کنم که پدر و مادر فقط به دختر بچّه غذاخوردن را یاد داده بودند.»

لیوان:«به احتمال بسیار زیاد همین طور است.»

دیس:«نه بچّه ها. زود قضاوت نکنید. مگر می شود پدر و مادر بین بچه هایشان فرق بگذارند؟ حتما به هر دو آداب غذا خوردن را گفته اند. امّا پسر بچّه به احتمال زیاد از شدّت بازیگوشی چنین کارهایی می کرد.به هر حال او نسبت به خواهرش بچّه تر بود. نباید خیلی انتظار زیادی از او داشته باشیم.»

3-مفهوم ضرب المثل«دشـمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست»را در
یک بند توضیح دهید.

تاثیر دوست و هم نشین در اخلاقیات و شیوه زندگی انسان انکار ناپذیر است. هر میزان که در انتخاب دوست اشتباه کنیم و دوست جاهل و نادان برای خود برگزینم به همان میزان پایه های زندگی خود را سست کرده ایم.دوست نادان حتی اگر خیر و خوبی ما را بخواهد نمی تواند به شکل درست آن را نشان دهد و در نهایت منجر به آسیب دیدن ما می شود.در برابر اگر انسان دشمنی دانا و آگاه داشته باشد برای مقابله با او مجبور است که ویژگی های جدیدی کسب کند،توانمندی های جدیدی به دست آورد و به طور کلی سطح زندگی خود را بهبود ببخشد.به همین علت است که دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.

دکمه بازگشت به بالا