جواب نگارش ششم صفحه 25 هوشیاری

صفحه25

2-با توجه به متن درس،جمله هایی را که واژه های«قصد-آزرده خاطر-زهرآلود»در آنها به کار رفته است،بنویسید. 

در زمان قدیم،پادشاهی بود که به شکار و گردش علاقه داشت و پیوسته به قصد شکار،اسب می تاخت و کمند در گردن حیوانات می انداخت.

پادشاه از آن حرکت،آزرده خاطر گشت و جام را زیر کوه گرفت تا مالامال شد.

آب دهان زهرآلودش با آب چشمه محفوظ می شود و قطره قطره از کوه فرو می چکد.

3-مانند نمونه کامل کنید:

کاری

زخم کاری:کاری به معنی عمیق
کاری داشتم: یک کار داشتم

آبادی

آبادیِ وطن: به معنی سرزندگی
از آبادی بالایی می توانی نان بخری: منطقه ای آباد و خرم که دارای ساکنین است(روستا)

آبی

آسمان آبی:رنگ آبی
آبی بنوش و بیا:آبی به معنی مقداری آب
دکمه بازگشت به بالا