جواب نگارش ششم صفحه 24 هوشیاری

نگارش ششم صفحه24

1-مانند نمونه،هم خانواده ی هر یک از واژه ها را بنویسید.

قصد:مقصد،قاصد،مقاصد،مقصود

معلوم:علم،تعلیم،معلّم

هلاک:مهلکه،هلاکت،استهلاک

امثال:مثل،تمثیل،مثال

دکمه بازگشت به بالا