آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 24 هوشیاری

نگارش ششم صفحه24

1-مانند نمونه،هم خانواده ی هر یک از واژه ها را بنویسید.

قصد:مقصد،قاصد،مقاصد،مقصود

معلوم:علم،تعلیم،معلّم

هلاک:مهلکه،هلاکت،استهلاک

امثال:مثل،تمثیل،مثال

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …