جواب نگارش ششم صفحه 22 پنجره های شناخت

صفحه22

حالا شما برای حروف زیر نمادهایی طراحی کنید.سپس هر تعداد واژه ای که می توانید، بسازید.

ع م ل ط ب و

♦♠♣⊕⊗  مطلوب

♦♠♣⊗     مطلب

♥♦♣        عمل

♠♣⊗       طلب

دکمه بازگشت به بالا