آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 21 پنجره های شناخت

صفحه21

2-با توجه به جدول الف،حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید.

شخصیت

آفرینش

سپاس داری

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …