جواب نگارش ششم صفحه 21 پنجره های شناخت

صفحه21

2-با توجه به جدول الف،حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید.

شخصیت

آفرینش

سپاس داری

دکمه بازگشت به بالا