جواب نگارش ششم صفحه 18 پنجره های شناخت

صفحه18

1-به جای واژگان مشخص شده،واژه های دیگری قرار دهید و جمله ها را بازنویسی کنید.

هیچ چیز نمی تواند اثر محبّت را از بین ببرد.

هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد.

بپرسیم و از هیچ چیز نهراسیم.

بپرسیم و از هیچ چیز بیم نداشته باشیم.

هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می کند.

هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش آشکار(هویدا) می کند.

2-اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید،یک بند بنویسید و از واژه های
هم معنی استفاده کنید. 

موضوع: چگونگی آفرینش جهان هستی

به راستین عظمت و بزرگی این جهان چگونه بوجود آمده است؟ این همه زیبایی و شگفتی چگونه شکل گرفته اند؟خدای مهربان برای خلق و آفریدن این جهان سراسر شگفتی چقدر اندیشیده است؟ هدف خدا از خلق کهکشان ها و سیارات چه بوده است؟ چه قصدی پشت خلقت دریا ها و خشکی ها است؟ موجودات مختلف که هر کدام در طرح ها و اندازه های گوناگون قرار داردند برای چه آفریده شده اند؟ به راستی هر چه که هست نباید در این بین علم و دانایی خداوند را از یاد بریم. اوست که با هنرمندی خاصّی همه این طرح ها را بوجود آورده است.

دکمه بازگشت به بالا