جواب نگارش ششم صفحه 16 پنجره های شناخت

صفحه16

2-مانند نمونه،واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسـازید و در جدول بنویسید.

اخلاق نیکو-اخلاق پسندیده-اخلاق نیک-آداب نیکو-آداب پسندیده-آداب نیک-آداب رفتار-شناخت خالق-شناخت آفرینش-شناخت خالق-رفتار پسندیده-رفتار نیک-فتار نیکو-خالق آفرینش-زیبایی های آفرینش

3-الف)در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخص کنید.

جمله نهاد فعل
ما پدیده ها را خوب و دقیق می بینیم. ما می بینیم
انسان باید خالق خود را بشناسد انسان بشناسد
درختان منابع تولید اکسین هستند. درختان هستند

ب)جدول را کامل کنید.

واژگان حروف مشترک هم خانواده
حافظ،محفوظ ح،ف،ظ محافظت
مقصد،مقصود ق،ص،د مقاصد
تحصیل،حاصل ح،ص،ل محصول
دکمه بازگشت به بالا