آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 15 پنجره های شناخت

نگارش ششم صفحه15

1-از بین واژه های زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند،در یک گروه قرار دهید.

الف) افکار-فکر-تفکّر-متفکّران

ب) تعلیم-معلّمان-تعلیمات-معلومات

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …