جواب نگارش ششم صفحه 15 پنجره های شناخت

نگارش ششم صفحه15

1-از بین واژه های زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند،در یک گروه قرار دهید.

الف) افکار-فکر-تفکّر-متفکّران

ب) تعلیم-معلّمان-تعلیمات-معلومات

دکمه بازگشت به بالا