آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 14 معرفت آفریدگار

صفحه14

3-ضرب المثل«شکر نعمت،نعمتت افزون کند» را در یک بند توضیح دهید.

خداوند بزرگ نعمت های مختلفی را به ما عطا کرده است.تندرستی،والدین،هوش،دوستان خوب و… از جمله بارزترین این نعمت ها هستند.یکی از راه هایی که منجر به افزایش کمّیت و کیفیت این نعمت ها می شود،شکرگزاری بابت آن ها است در حقیقت شکرگزاری نعمت ها به نوعی یک تیر و دو نشان زدن است؛هم دِین و حق خود را نسبت به خدای بزرگ عطا می کنیم،هم با نشان دادن قناعت و خشنودیمان نسبت به داشتن این نعمت ها، خدای خود را نیز خشنود می سازیم و همین دلیلی می شود برای افزایش نعمت.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …