آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 104 ستاره ی روشن

صفحه104

2-برای جدول زیر،سؤالات مناسب طرح کنید.

1- درخت بدون میوه ای که در متن پانزدهم از آن نام برده شده بود.

2- زیبا و تزئین شده

3-شعله ور(به معنی عصبانی هم می شود)

4-روشنایی

5-چیزی یا کسی که دروغ را تشخیص بدهد.

6-باارزش

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …