جواب نگارش ششم صفحه 103 ستاره ی روشن

صفحه103

ت)مفهوم«تا»را در هر یک از جمله های زیر،بنویسید.

آنها دام و تله می گذارند تا تو را در دام بیندازند. برای اینکه

می خواهم به مهدی کمک کنم تا درس هایش را بهتر یاد بگیرد. برای اینکه

از شام تا سحر بیدار بود. فاصله ی زمانی

تا کنون چند تا کتاب خوانده ای؟ فاصله ی زمانی/واحد شمارش

تا شام،نیفتاد صدای تبر از گوش. فاصله ی زمانی

دکمه بازگشت به بالا