جواب نگارش ششم صفحه 102 ستاره ی روشن

صفحه102

1-حکایت«نردبان فروش»از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید.
«شخصی به کمک نردبان در باغ دیگری می رفت تا میوه بچیند،صاحب باغ سر رسید و گفت:«در باغ من چه کار داری؟»
آن شخص گفت:«نردبان میفروشم.»
گفت:«نردبان در باغ من میفروشی؟»
گفت:«نردبان از آن من است، هرجا که خواستم میفروشم.»

 صاحب نردبان معتقد بود هر فردی نسبت به دارایی و املاک خود اختیار تام دارد و می تواند آن را در هر جا که بخواهد و به هر شکل که بخواهد استفاده کند.امّا صاحب باغ چنین دیدی نداشت و مخالف او بود.درست است که هر شخصی اختیار اموال خود را دارد امّا این دلیل نمی شود که به هر شکلی از آن استفاده کند زیرا گاهی با استفاده ی غلط ممکن است حقوق و حریم شخصی دیگران را زیر پا بگذارد.

2-مفهوم ضرب المثل«به پایان آمد این دفتر،حکایت همچنان باقی است»را در یک بند توضیح دهید. 

چرخ زندگی همواره در گردش است و ماجراهای مختلف پیوسته در آن در حال رخ دادن هستند.بنابراین هرگز نمی توان ماجرایی را به طور تمام و کمال تفسیر کرد و پرونده آن را بست؛زیرا همواره مواردی در رابطه با آن افزوده و یا کسر می شود و تغییری پیوسته در مورد آن در جریان است.بنابراین فقط می توان به توضیح درباره ی بخشی از اتّفاقات و ماجرا ها اکتفا نمود.

دکمه بازگشت به بالا