جواب نگارش ششم صفحه 101 ستاره ی روشن

صفحه101

1-عبارت های زیر را مانند نمونه،به نثر ساده ی امروز،برگردانید.

نثر کهن نثر ساده ی امروزی
نیکویی گویید و زینار بدی نکنید  سخن نیک بگویید و آگاه باشید که بدی نکنید.
راست گفتن پیشه کنید. همواره سخن راست بگویید.

2-عبارت زیر را در یک بند، کامل کنید. 

از دروغ گفتن دور باش چون دروغ آفت و بلای بزرگی است که به هر که رو کند او را تیره بخت می کند.دروغ گفتن ناخشنودی و خشم خدا را در پی دارد.با دروغ گفتن اعتماد دیگران نسبت به تو سلب می شود و تصویرت در ذهن دیگران خراب می شود.با دروغ گفتن روز به روز در سیاهی و تباهی بیشتری فرو می روی و با دستان خودت،زندگی ات را به نابودی می کشانی.دروغ گفتن به روابطت با دیگران لطمه می زند و موجب فاصله گرفتن بقیه از تو و در نتیجه تنهایی و گوشه گیریت می شود.پس از دروغ گفتن بر حذر باش تا بتوانی  زندگی زیبا در کنار دیگران را تجربه کنی.

دکمه بازگشت به بالا