جواب نگارش ششم صفحه 100 ستاره ی روشن

صفحه100

2-با توجه به حروف نوشته شده در جدول،واژه های چهار حرفی را از متن درس پیدا و جدول راکامل کنید.(از تکرار واژهها بپرهیزید).

وصیت-بهشت-حکیم-خدای-بدخو-علما-حکما-دریغ

3-واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید.

الف)سخن در میان دو دشمن،چنان گوی که اگر دوست گردند،شرم زده نشوی.(سعدی)

ب)موج ز خود رفته ای،تیز خرامید و گفت:

هستم اگر می روم،گر نروم نیستم.(اقبال لاهوری)

پ)دوستان و دشمنان را می شناسم من

زندگی را دوست دارم،مرگ را دشمن.(اخوان ثالث)

دکمه بازگشت به بالا