آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 10 معرفت آفریدگار

نگارش ششم صفحه10

1-با توجه به متن درس،کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید. 

آفریدگار: خلق-خالق-نعمت-مخلوق-خداوندگار-خدا-کردگار

بهار: باد-مرغزار-ربیع-لاله زار-گل-برگ-بلبل-قمری-درختان

2-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق موجب روشنایی دل می گردد.

باد بهاری از طرف مرغزار وزیدن گرفت.

هر برگی از درختان نشانه ای از معرفت کردگار است.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 14 معرفت آفریدگار

صفحه14 3-ضرب المثل«شکر نعمت،نعمتت افزون کند» را در یک بند توضیح دهید. خداوند بزرگ نعمت …