جواب نگارش ششم صفحه 10 معرفت آفریدگار

نگارش ششم صفحه10

1-با توجه به متن درس،کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید. 

آفریدگار: خلق-خالق-نعمت-مخلوق-خداوندگار-خدا-کردگار

بهار: باد-مرغزار-ربیع-لاله زار-گل-برگ-بلبل-قمری-درختان

2-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق موجب روشنایی دل می گردد.

باد بهاری از طرف مرغزار وزیدن گرفت.

هر برگی از درختان نشانه ای از معرفت کردگار است.

دکمه بازگشت به بالا