آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 9 خرید و فروش در محله

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 9

١ــ در محل زندگی شما کدامیک از امکانات عمومی وجود دارد؟ بنویسید.

خودپرداز بانک، سوپرمارکت، مدرسه، ایستگاه اتوبوس

 

2ــ به نظر شما چگونه می‌توانیم از امکانات عمومی به‌طور مناسب استفاده کنیم؟ چگونه می‌توانیم از آنها نگهداری کنیم؟

وسیله عمومی حق همه مردم است و ما باید به آن حقوق احترام گذاشته و در نگهداری آنان بکوشیم. 

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …