جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 83 پوشش گیاهای و زندگی جانوری در ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 83

 

فعالیت:

1- شماره ی مربوط به هر عکس را زیر آن بنویسید.

شماره 4)تصویر دو بز و کوه: ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی

شماره2) تصویر دو حیوان و درخت و چمن: ناحیه معتدل و مرطوب خزری

شماره 3) تصویر دریا، نخل و یک ماهی که از آب به هوا پریده: ناحیه گرم و شرجی جنوب

شماره1) تصویر یک شتر در بیابان: ناحیه گرم و خشک

 

دکمه بازگشت به بالا