جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 75 نواحی آب و هوایی ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 75

1- با توجه به نقشه، بگویید چند ناحیه‌ی آب و هوایی در ایران وجود دارد؟

معتدل و مرطوب خزری
معتدل و نیمه خشک کوهستانی
گرم و خشک
گرم و شرجی سواحل جنوب

 

2ــ از هر ناحیه‌ی آب و هوایی یک شهر را نام ببرید.

معتدل و مرطوب خزری: ساری
معتدل و نیمه خشک کوهستانی: ارومیه
گرم و خشک: بیرجند
گرم و شرجی سواحل جنوب: بوشهر

دکمه بازگشت به بالا