آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 71 آب و هوا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 71

٢ــ وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و فعالیت‌های روزانه ما دارد؟ با توجه به تصویرهای بالا در این باره گفت‌وگو کنید.

بر پوشش، تفریح و کار ما تاثیر می گذارد.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …