جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 71 آب و هوا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 71

٢ــ وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و فعالیت‌های روزانه ما دارد؟ با توجه به تصویرهای بالا در این باره گفت‌وگو کنید.

بر پوشش، تفریح و کار ما تاثیر می گذارد.

دکمه بازگشت به بالا