جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 7 اینجا محله ماست

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 7

1ــ در تصویر (1) چه چیزهایی میبینید؟ بیان کنید.

درشکه، ماشین، ساختمان، درخت

در تصویر (2) چه چیزهایی تغییر کرده است؟ شباهت‌ها و تفاوت‌ها کدام‌اند؟

محل درختان، ساختمان جدید در کنار ساختمان قدیمی، وسایل حمل و نقل جدید

 

2ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 2 (تغییرات محله من، مصاحبه) را انجام دهید.

به عهده دانش‌آموز

دکمه بازگشت به بالا