جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 50 سفری به شهر باستانی همدان

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 50

1ــ بعد از ورود آریایی‌ها به ایران، اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟

مادها – پس از پی بردن مادها به ضعف خود و اتحاد با یکدیگر توانستند با رهبری دیاکو، حکومت مادها را تشکیل دهند و آشوری ها را شکست دهند.

3ــ با توج به تصاویر، بگویید اگر شما به تپه‌ی هگمتانه و موزه‌ی آن رفته بودید، کدام اشیا برایتان جالب‌تر بود؟ چرا؟ در این باره گفتوگو کنید.

ستون‎‌های کاخ هخامنشان – چون در آن زمان با توجه به کمبود امکانات و با وجود اینکه جنس ستون‌ها از سنگ بود، چگونه آن‌ها را تراش داده و جابه‌جا

می‌کردند.

4ــ هنگام بازدید از موزه‌ها باید چه نکاتی را رعایت کنیم و چگونه رفتار کنیم؟ در این مورد پرس‌وجو کنید و نتیجه را بنویسید.

نظافت را رعایت کنیم. سعی کنیم به آثار آسیبی نرسد و زیاد از آثار عکاسی نکنیم، چون نور فلش به آن‌ها آسیب می‌زند.

دکمه بازگشت به بالا