جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 38 نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 38

1ــ چند تمدن از روی نقشه نام ببرید.

تمدن بین النهرین – تمدن ایلام –  تمدن آشور

2ــ این تمدن‌ها در کنار کدام رودها پدید آمده‌اند؟

تمدن بین النهرین: بین دو رود دجله و فرات
تمدن ایلام: در کنار رود کارون
تمدن آشور: در کنار رود دجله

3ــ دو تمدن باستانی را که در گذشته‌های دور در ایران پدید آمدند و از بین رفتند، نام ببرید.

شهر سوخته – تپه سیلک

دکمه بازگشت به بالا