جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 35 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 35

1- چرا اولین روستاهای پرجمعیت در کنار رودها پدید آمدند؟

بشر برای رفع نیاز خود به غذا، به کشاورزی روی آورد. کشاورزی و کاشت محصول نیاز به آب فراوان دارد، به همین دلیل در آن زمان روستاهای پرجمعیت در

کنار رودخانه‌ها پدید آمدند.

 

2ــ اهلی کردن حیوانات برای انسان چه فایده‌هایی داشت؟ چهار فایده را بیان کنید.

انسان با اینکار توانست از حیوانات برای شخم زدن زمین، مراقبت از زمین‌های کشاورزی، حمل بار و دفاع از امنیت خود استفاده کند.

دکمه بازگشت به بالا