جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 24 جهت‌های جغرافیایی

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 24

اکنون بیایید این جهت‌ها را روی نقشه‌ی زیر مرور کنیم.

١ــ باغ میوه در کدام جهت روستا قرار دارد؟

مشرق

٢ــ مسجد در کدام جهت روستا قرار دارد؟ حمام و مدرسه در کدام جهت؟

مسجد در جنوب

حمام و مدرسه در مغرب

٣ــ محمدرضا می‌خواهد از خانه‌اش به مدرسه برود. او باید در چه جهت‌هایی حرکت کند؟ به ترتیب بگویید.
ابتدا از مشرق به سمت جنوب و سپس از جنوب به سمت مغرب

دکمه بازگشت به بالا